• Reglement Business Run

Reglement Business Run

Voor het team

Artikel 1
Een Team bestaat uit maximaal 10 personen. De Deelnemers in een Team kunnen werknemers van het Bedrijf zijn, maar ook relaties, vrienden en bekenden.

Artikel 2
Elke Deelnemer die in de uitslagen opgenomen wil worden, dient te lopen met een door de Organisator ter beschikking gestelde chip. Voor registratie dient de Deelnemer op de juiste starttijd de matten bij de start te passeren.

Artikel 3
Deelnemers die met meer dan één chip lopen worden gediskwalificeerd.

Artikel 4
De gelopen tijd van de Deelnemer wordt bepaald door de netto tijd die met de chip is geregistreerd.

Artikel 5
Voor de Teamuitslag worden de tijden bij elkaar geteld van de vier snelste Deelnemers van het Team. Bij gelijke stand is de plaats in de individuele rangschikking van de 5e Deelnemer doorslaggevend.

Artikel 6
Elk deelnemend Team dient uit minimaal vier (gefinishte Deelnemers) te bestaan om in de uitslag te worden opgenomen.

Artikel 7
Er zijn Team én individuele prijzen beschikbaar.
Voor het toekennen van de Teamprijzen zijn de netto tijden doorslaggevend.
Voor het toekennen van de individuele prijzen zijn de bruto tijden (volgorde van aankomst) doorslaggevend.

Artikel 8
Bij niet opvolgen van dit reglement kan tot diskwalificatie worden overgegaan.

Artikel 9
In gevallen niet genoemd in dit reglement beslist het bestuur van de Organisator.

Voor elke deelnemer

Artikel 1
De Groet Uit Schoorl Run wordt georganiseerd door de Stichting Sportevenementen Le Champion.

Artikel 2
De Groet Uit Schoorl Run wordt gehouden onder auspiciën van de Atletiekunie.

Artikel 3
Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van de International Amateur Athletic Federation (IAAF) is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

Artikel 4
De Deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze. Hij moet als Deelnemer herkenbaar zijn.

Artikel 5
De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.

Artikel 6
De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

Artikel 7
De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.
De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

Artikel 8
Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan.

Artikel 9
Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.

Artikel 10
Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

Artikel 11
De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator. De Deelnemer is verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn.

Artikel 12
De Deelnemer ontvangt van de Organisator een startnummer waarop het hem toegekende deelnamenummer is vermeld. De Deelnemer dient het startnummer op zijn borst te bevestigen. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die hem zijn versterkt door de Organisator. Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan.

Artikel 13
De Deelnemer is verplicht het medisch paspoort op de achterzijde van het startnummer in te vullen.

Artikel 14
De tijdregistratie geschiedt door gebruik te maken van MYLAPS BibTag. In de uitslagen van de Business Run (21,1 en 10 km) worden netto tijden gepubliceerd.

Artikel 15
De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien de Deelnemer er op grond van de gewijzigde uitslag geen recht meer op heeft.

Artikel 16
Na de vertrek van de laatste startgroep per afstand is het voor te laatkomers niet mogelijk om van start te gaan.

Artikel 17
Bij de Groet Uit Schoorl Run gelden de volgende limieten:

*21,1 km: 3.00 uur;
*10 km: 1.30 uur.

Artikel 18
De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt.

Artikel 19
Het volgen van de wedstrijd en recreatieloop in auto’s, op motoren of (brom)fietsen is uitsluitend mogelijk wanneer men in het bezit is van een ontheffingsvignet van de organisatie. 

Artikel 20
De deelnemers aan de begeleidingskaravaan dienen een volledige verzekering afgesloten te hebben.

Artikel 21
De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers of aan in de begeleidings- en reclamekaravaan meerijdende personen en voertuigen. Ook geldt dit voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders.

Artikel 22
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.